Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés

CODI ÈTIC

C0/PES01/PO01

Edició 1.0

Realitzat per Pilar Rodríguez Perpiñá

Destinataris Direcció

A conèixer per Tot el personal de Clínica Onyar, empreses associades i subcontractades, personal en formació i voluntaris. Pacients i familiars.

Data creació / aprovació Abril 2015
Data revisió / aprovació Març 2018-2021
Data propera revisió Març 2024

OBJECTE I ABAST

El Codi Ètic de l’Organització és el marc referencial de comportaments i conductes que obliguen a totes les persones que treballan en ella.

DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA / LEGISLACIÓ APLICABLE

 a. Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya – Departament de salut. Generalitat de Catalunya.
b. Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària Juny 2015

REALITZACIÓ

El Codi Ètic ha d´estar aprovat, amb constància en acta, per la Direcció de la clínica,  prèvia consulta al Comitè d’Ètica Assistencial.

La Direcció de la Clínica el donarà a conèixer a totes les persones que hi treballan així com a pacients i usuaris de la Clínica, recomanant-se l’exposició pública del mateix.

El text aprovat per la Direcció és el següent:

 

CODI ÈTIC

Preàmbul

Clinic Onyar una entitat dedicada a gestionar la Clínica Onyar i a través de l’actuació d’aquesta, cercar el més alt nivell de salut, mitjançant la prevenció, tractament i pal.liació de la malaltia, entenent aquesta com una circunstància que afecta a l’individu en la totalitat de les seves dimensions: física, psicològica,espiritual i social.

L’actuació assistencial s’ha d’inspirar en el respecte a la vida de les persones i a la dignitat deguda a l’esser humà.

 1. Clínica Onyar ha de respetar per igual als seus pacients sense diferenciar-los per condició social, sexe, raça, religió o creences.
 2. Clínica Onyar es compromet a respectar en la seva totalitat els drets del pacient, els quals se li donen a conèixer.
 3. Clínica Onyar ha d’oferir les més altes expectatives de guariment als seus pacients.
 4. Clínica Onyar assumeix la responsabilitat assistencial del pacient assegurant la continuïtat del proçés en tot moment i garantint la correcta i completa comunicació amb els professionals aliens a la Clínica, en especial en les altes hospitàlaries i els trasllats a altres centres.
 5. Clínica Onyar reconeix i ha de fomentar el dret del pacient a pendre les seves pròpies decisions en el que a la seva assistència fa referència, assegurant-li una informació completa i comprensible i respectant les seves decisions, en tant aquestes no transgredeixin la legalitat vigent.
 6. Clínica Onyar reconeix el dret dels professionals a objectar, per raons de consciència, encara que aquest dret exigeix a l’organització a garantir l’obligació i la continuïtat de la assistència, amb mitjans propis o aliens.
 7. Clínica Onyar i els seus professionals es comprometen a respectar la confidencialitat i privacitat de la informació assistencial de tots i cadascun dels pacients en els termes que estan legalment establerts.
 8. Clínica Onyar ha de garantir la competència dels seus professionals mitjançant la seva avaluació periòdica i els seus òrgans de garantia de qualitat.
 9. Pacients, familiars i acompanyants han de rebre un tracte humà, respectuós i digne.
 10. Les relacions entre els treballadors de Clínica Onyar s’han d’establir sobre la base de la professionalitat, del respecte mutu, la confiança i la cordialitat.
 11. La millora contínua ha de ser una exigència ètica de tots i cadascun dels professionals i treballadors de Clínica Onyar.
 12. Clínica Onyar ha d’actuar, empresarialment, amb transparència i rigor, respectant la normativa legal i fomentant les bones pràctiques de gestió, tant en la pròpia institució com en les empreses vinculades contracturalment i en els proveïdors.
 13. Clínica Onyar ha d’impulsar polítiques de respecte al medi ambient.
 14. Clínica Onyar s’ha de publicitar amb veracitat, respectant la dignitat de la persona, respectant a la competència i amb l’objectiu fonamental d’ informar.
 15. Clínica Onyar ha de vetllar per l’actuació ètica de l’organització i dels seus professionals dels seus clients i fomentar la creació i adequat funcionament de comissions d’ètica.