Clinique Jean Causse Clinique Champeau Béziers
Cours International d'Otologie | Clinique Champeau Béziers
Accés
banner image

Otorrinolaringologia

Especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa de la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties de l'oïda i de les vies aero-digestives superiors (boca, nas, faringe, laringe) i de les funcions que es deriven d'aquestes (audició, respiració, olfacció, deglució i fonació: veu i parla), així com de les estructures cervicals i facials connectades o relacionades amb aquestes patologies i funcions.

image - Otorrinolaringologia

L'equip de professionals està format per:

Dr. Bores Domenech, Antoni

Dr. Garcia Rica, Eduard

Dr. Urraca Contreras, Xavier

Dr. Sambola Cabrer, Ignasi

Dr. Puoland, Charles

Dra. Torrillas Perez, Alba